O LYMSKEJ BORELIÓZE

O LYMSKEJ BORELIÓZEVšeobecné informácie o borelióze

V letnom období sa pri návšteve prírody často vystavujeme možnosti infekcie baktériou (spirochétou) prenášanou kliešťom, s následkom možného infekčného ochorenia – boreliózou. Premorenosť kliešťov na Slovensku boréliou je priemerne asi 10%, v niektorých ohniskách môže byť vyššia. Predpokladá sa, že aby človek mohol byť infikovaný, je potrebná prítomnosť kliešťa na koži viac ako 24 hodín. Preto každodenná prehliadka tela i odevu na prítomnosť kliešťov môže byť prevenciou vzniku ochorenia.

Borelióza sa prejaví najčastejšie horúčkou, únavou, bolesťami svalov a kĺbov (hlavne kolien) ale predovšetkým výraznou červenou vyrážkou, ktorá sa postupne zväčšuje na veľkosť viac ako 10 – 15 cm. V tomto štádiu je najvhodnejšie vyhľadať lekára a ochorenie dôkladne preliečiť antibiotikami. U niektorých ľudí sa však tieto kožné prejavy neobjavia a ochorenie môže nepoznane pokračovať. Ďalšie príznaky skorého štádia infekcie môžu byť únava, bolesti hlavy, pocit obmedzenej hybnosti šije, bolesti svalov a kĺbov, zväčšené lymfatické uzliny alebo začervenanie spojoviek. Neliečené ochorenie môže prejsť do chronického štádia s postihnutím srdcového svalu a nervového systému ( zápaly mozgových obalov, mozgu, miechy, obrna tvárového svalstva a pod.). Vtedy je už často potrebné podávať v nemocnici antibiotiká do žily. Diagnózu je možné stanoviť vyšetrením krvi špeciálnymi testami. V oblasti výskytu kliešťa na koži je obvykle malá ranka alebo začervenanie, ktoré je normálnou reakciou na zaklieštenie.

Boréliozou môže byť po zaklieštení nakazený i pes, ochorenie sa prejaví horúčkou, nechutenstvom, opuchom kĺbov, stuhnutou chôdzou alebo krívaním. Vtedy je potrebné navštíviť veterinára, ktorý zaháji antibiotickú liečbu. Ústup ťažkostí je zvyčajne do 2 dní, potrebné je však, aby pes užíval antibiotiká ešte aspoň 2 – 4 týždne.

Preventívne opatrenia

Odporúča sa vyhýbať sa návštevám oblastí, v ktorých je vysoká prítomnosť kliešťov – vysoká tráva, krovie a pod, ako i ohniskám s vysokým výskytom infikovaných kliešťov. Odporúča sa nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, hlavne ponožky, topánky a dlhé nohavice. Odev by mal byť svetlý, aby sa z neho dali odstrániť prípadné neprisaté kliešte. Na nekryté časti tela je vhodné použiť špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte. Dobré je užiť pred prechádzkou do prírody i vitamíny skupiny B. Každý deň je potrebné skontrolovať celé telo, ale i odev, vzhľadom na možnosť prítomnosti i veľmi malého kliešťa. Skontrolovať je potrebné i psa, ak ste ho mali so sebou. Kliešťa je potrebné odstrániť celého, čo najskôr, a najlepšie pinzetou. Pri odstraňovaní treba byť trpezlivý, telo kliešťa by sa nemalo rozmliaždiť. Odstránená musí byť hlavne tá časť kliešťa, ktorou bol prisatý. V prípade potreby, je kliešťa možné dať vyšetriť na prítomnosť borélií. Ak sa podarí kliešťa dokonale odstrániť do 24 hodín po zaklieštení, pravdepodobnosť infekcie je malá.

Informácie pre lekárov

Lymská choroba (borelióza) je multisystémové infekčné ochorenie postihujúce najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový systém. Epidemiologickým agensom je baktéria – spirochéta Borrelia burgdorferi, pričom v Európe dominuje podtyp Borrelia afzelii vyvolávajúca kožné prejavy, a Borrelia garinii ktorá sa manifestuje neurologickými prejavmi. Prenášačom je kliešť Ixodes ricinus. Predpokladaný výskyt na Slovensku je viac ako 1000 nových ochorení ročne.

Prejavom skorej infekcie je erythema migrans – makulopapulárny erytém veľkosti asi 15 cm, ktorý sa objaví o niekoľko dní až týždňov po zaklieštení. Neskorším prejavom infekcie sú artralgie a myalgie. Komplikáciou môže byť i myokarditída alebo perikarditída. U neliečených pacientov sa môžu objaviť i prejavy postihnutia nervového systému – periférna lézia VII. nervu, meningoencefalitídy a myelopolyradikuloneuritídy, opísané boli i neuronitídy, depresie, panické ataky, chronický únavový syndróm a iné prejavy. Žiadne klinické manifestácie však nie sú pre boreliózu patognomické. Diagnóza by mala byť stanovená na podklade epidemiologickej anamnézy, klinického obrazu a výsledkov pomocných vyšetrení včítane sérologických.

V klinickej diagnostike sa štandardne vyšetrujú protilátky s antigénom B. burgdorferi imunofluorescenčnou metódou a metódou ELISA. IgM protilátky sú detekovateľné 3 – 6 týždňov po infekcii, IgG protilátky sa tvoria asi po 6 týždňoch, vrcholia po šiestich mesiacoch a pretrvávajú dlhodobo. Vzhľadom na možnosť falošne pozitívnych výsledkov, odporúča sa v prípade ich pozitivity následná konfirmačná reakcia metódou Western Imunoblot. Na niektorých pracoviskách je možná i detekcia tiel borélií prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).

Terapeuticky sa odporúča doxycyklín (u dospelých), amoxycilín (aj u detí) po dobu aspoň 21 dní, v prípade postihnutia nervového systému ceftriaxón alebo cefotaxím intravenózne 28 dní.

Očkovacie látky pre človeka sú v štádiu výskumu a klinických štúdií, problémom je variabilita a neustála zmena povrchových antigénov borélií najmä v Európe.

Text prevzatý so súhlasom www.edusan.sk

Lymská borelióza má skoré a neskoré štádium ochorenia

Skoré štádium
Typickým príznakom je pomaly šíriaca sa červená škvrna, nazývaná erythema migrans, ktorá sa objaví v mieste prisatia kliešťa. Škvrna sa zväčšuje a má ohraničený lem s bledším miestom v strede. Objavuje sa niekoľko dní po prisatí kliešťa, ale tiež aj po niekoľko týždňov. Najčastejšia inkubačná doba je 7 – 14 dní. Erytém sa objavuje asi u 80 % pacientov.
Skorým príznakom môže byť tiež horúčka, triaška, bolesti vo svaloch, únava. Tato fáza môže pripomínať chrípkové príznaky. Pretože prisatie kliešťa nevedie vždy ku kožným prejavom, tieto symptómy sú varujúcimi u osôb vyskytujúcich sa v prírodnom ohnisku.
U detí, menej často u dospelých, sa niekedy nájde na koži ušného lalôčka, nosa, na prsnej bradavke alebo na miešku po prisatí kliešťa modročervený uzlík 1 – 5 cm veľký, ktorý môže byť sprevádzaný zdurením príslušných lymfatických uzlín. Niekedy sa objaví i za niekoľko týždňov až mesiacov.
Po niekoľkých týždňoch, väčšinou však nie dlhšie než za 3 mesiace, sa môžu vyskytnúť rôzne prejavy postihnutia nervového, kardiovaskulárného a kľbneho systému. Nervové príznaky zahrňujú bolesti hlavy, ztuhnutie šije, poruchy citlivosti a hybnosti, obrny – a to hlavne tvárového nervu, bolesti v chrbte i v končatinách. Postihnutie kľbov sa prejavuje bolesťami, ktoré majú tendenciu sa sťahovať a trvajú krátku dobu. Srdcové obtiaže sa môžu prejaviť dušnosťou a môžu pripomínať infarkt myokardu.

Neskoré štádium
Za viac než 6 – 12 mesiacov hlavne postihnutím kĺbov, kože, nervového systému a má chronický priebeh.

Prekonaním lymskej boreliózy nevzniká imunita proti borelióze. Je možné sa znovu nakaziť a ochorieť.

Prejavom skorej infekcie je erythema migrans – makulopapulárny erytém veľkosti asi 15 cm, ktorý sa objaví o niekoľko dní až týždňov po zaklieštení.

Neskorším prejavom infekcie sú artralgie a myalgie.

Komplikáciou môže byť i myokarditída alebo perikarditída. U neliečených pacientov sa môžu objaviť i prejavy postihnutia nervového systému – periférna lézia VII. nervu, meningoencefalitídy a myelopolyradikuloneuritídy, opísané boli i neuronitídy, depresie, panické ataky, chronický únavový syndróm a iné prejavy. Žiadne klinické manifestácie však nie sú pre boreliózu patognomické.

Priama diagnostika

V postihnutom tkanive sa borélie nachádzajú v relatívne malom množstve. Možno ich dokázať kultiváciou krve, likvoru v Barbour-Stoener-Kelly –ho pôde (6 týždňov). Záchytnosť je len asi 5%, vyššia je u excízií z kože.

Vzhľadom na nízku záchytnosť sa nedoporučuje pre bežnú prax. Podobne nízka záchytnosť je pri imunoelektrónmikroskopickom vyšetrení. V praxi sa využíva na dôkaz prítomnosti borélií polymerázá reťazová reakcia – PCR najmä v likvore (12-46% záchytnosť), v synovii kĺbu, synoviálnej tekutine, resp. v moči.

Stanovenie protilátok proti antigénom B. burgdorferi má len podpornú hodnotu v diagnóze ochorenia. Prítomné protilátky môžu byť po starších inaparentných infekciách a nemusia byť v príčinnom vzťahu k prebiehajúcemu ochoreniu. Testy na stanovenie protilátok nie sú štandardizované, dostatočne špecifické a senzitívne. Vysoká genotypová a fenotypová heterogenita borélií v Európe výrazne ovplyvňuje výber vhodných antigénov pre diagnostické testy. Protilátky môžu byť falošne pozitívne (syfilis, autoimunné ochorenia a pod). resp. falošne negatívne (v skorých fázach ochorenia, pri skorej ATB terapii a pod.). Protilátková odpoveď u ľudí je značne variabilná, čo tiež prispieva k problémom pri diagnostike tohto ochorenia.

1. stupňové testy (skríningové)

ELISA sú najviac používané testy. Doporučujú sa hlavne testy s rekombinantnými antigénmi. Testy od rôznych výrobcov môžu dávať rozdielne výsledky.

Nepriama IF sa menej využíva, je časovo náročná zaťažená subjektívnym posudzovaním ( + alebo – 1 titer).

2. stupňový test

Imunoblot umožňuje stanovenie protilátok proti jednotlivým definovaným antigénom a tým potvrdenie špecificity produkovaných protilátok zachytených skríningovými testami.

U pacientov s neuroboreliózou je základnou diagnostickou metódou stanovenie intratekálnej tvorby protilátok na základe stanovenia hladiny imunoglobulínov v likvore a sére.

Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, PhD – katedra epidemiologie LFUK Bratislava

Boréliová infekcia neaktivuje iba humorálnu imunitnú odpoveď, ale zároveň aktivuje aj T-lymfocity. Keď Borélie prestávajú byť aktívne T-bunková imunitná odpoveď nie je prítomná. Test ukazuje skutočnú, aktuálnu aktivitu Borrelia burgdorferi, chronickú, alebo akútnu Lýmsku boreliózu. Elispot-LTT je vysoko sensitívny a vie zachytiť dokonca aj jedinú Borrelia-reaktívnu Tbunku v krvi. Elispot-LTT je veľmi nápomocný pri monitorovaní chronickej, alebo akútnej terapie. Elispot-LTT sa za normálnych okolností stane negatívnym za 6-8 týždňov po skončení efektívnej terapie.

 • Pri zaklieštení

  Pri zaklieštení a odstránení kliešťa sa niektorí doporučujú vrámci prevencie Doxycycline 200 mg užiť jednorazovo.
  Ak bol kliešť zaklieštený dlhšie ako 24 hod.,predtým sa odporúčalo užiť Doxycycline 2 × 100 mg v trvani min. 7 dní. Teraz sa to považuje za prekrytie prvotných príznakov a nespozorovanie nákazy.
   

  Erythema migrans

  Doxycycline 2 × 200 mg p.o.  
  Penicilin V 3 × 1000 mg p.o.
  Amoxicillin 3 × 500 mg p.o. alebo 2 × 1000 mg
  Azitromycin 2 × 500 mg p.o.
   

  Neuro-borrelioza – akútna

  Ceftriaxone 1 × 2000 mg i.v. min. 28 dní a následne antibiotiká per os
  Cefotaxime 3 × 2000 mg i.v. min. 28 dní a následne antibiotiká per os
  Penicillin G 3 × 3000 mg i.v.
  Následne perorálne po i.v. liečbe:
  Doxycycline 2 × 200 mg p.o.
  Amoxycillin 3 × 500 – 1000 mg p.o.
  Artritis
  Ceftriaxone 1 × 2000 mg i.v.
  Cefotaxime 3 × 2000 mg i.v.
  Doxycycline 2 × 200 mg p.o.
  Amoxicillin 3 × 500 – 1000 mg p.o.
   

  Acrodermatitis chronica atropicans

  Ceftriaxone 1 × 2000 mg i.v.
  Cefotaxime 3 × 2000 mg i.v.
  Penicillin G 3 × 3000 mg i.v.
  Doxycycline 2 × 100 mg p.o.
  Amoxicillin 3 × 500 – 1000 mg p.o.
   

  Carditis

  Ceftriaxone 1 × 2000 mg i.v.
  Cefotaxime 3 × 2000 mg i.v.
  Penicillin G 3 × 3000 mg i.v.
   

  EUCALB (European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis)

  Neuro-borelioza chronická
  Ak dôjde k relapsu symptomatologie po hore uvedenej liečbe a to celková slabosť, celková a zvýšená únavnosť, artralgie, myalgie a pod. jedná sa o chronickú formu neroborreliozy.
  Liečba sa stáva komplikovanejšia, pretože sa môže jednať aj o koinfekciu iných baktérii a protozoa ako sú Babesia, Erlichia a ine. Častokrát liečba Lymskej boreliozy je ľahšia, keď sa koinfekcie eliminujú.
  Jedna z najčastejších používaných látok v počiatočných štádiách je Doxycycline. Je to antibiotikum tetracyklinovej rady a je veľmi efektívny v skorých štádiách ak sa berie v správnych dávkach.
  Skúsenosti (amerických) autorov v posledných rokoch odporúčajú brať dávku 400 – 600 mg/deň, alebo tak veľkú dávku ktorú je pacient schopný tolerovať (niektorí pacienti majú na začiatku liečby žalúdočné problémy, ale ich telo sa často časom prispôsobí a je možné potom dávky zvyšovať.) Štandardná liečba doteraz bola 200 mg/deň 21 dní, ale doterajšie skúsenosti poukazujú, že táto dávka je nedostačujúca. Kľúčom k správnej terapii je teda podať baktericidnú dávku a takú dávku, ktorá je schopná prejsť hematolikvorovou barierou.
  Mozog má tenké kapiláry, ktoré nedovolia liekom s väčšou molekulou prechádzať a na týchto miestach dochádza k prežívaniu baktérií. Akonáhle sa neužíva dostatočná dávka a akonáhle sa prestane s liečbou, baktérie preniknú naspäť do tela.
  Doxycycline je schopný preniknúť do mozgu a dávka 500 mg/deň prechádza hematolikvorovou bariérou a považuje sa za baktericídnu, nižšie dávky doxycyclinu sa považujú za baktériostatické, čiže zastaví rast baktérie , ale nie je efektívna na eradikáciu choroby.
  Spirochéty B.burgdorferi ak sa dostanú do pre nich nevhodného prostredia (napr. pri užívaní antibiotickej liečby) sú schopné vytvoriť cystickú formu. Cysta nemôže byť penetrovaná imunitným systémom a normálnymi antibiotikami. Tieto „spiace“ baktérie sa môžu aktivovať akonáhle sa prestane s liečbou.
  Teória, ktorá vznikla hovorí, že správna liečba pozostáva z prvotnej eliminácie koinfekcie. Keď boli eliminované koinfekcie, je potrebné liečiť Lymskú chorobu z troch rôznych uhlov:
  • v krvnom riečisku
  • intracelulárne
  • a v cystickej forme
  Pri takejto liečbe baktéria nemá šancu prežiť.
  Antibiotiká TTC rady, penicillinovej rady a cefalosporíny sú väčšinou používané v krvnom riečisku.
  Makrolidy ako Rulid (Roxytromycin), Zitromax (Azytromycin) a Klacid (Klaritromycin) sú požívané intracelulárne.
  Flagyl (t.j.Metronidazol), Fasigyn (Tinidazol, Fluconazol) a Plaquenil (t.j. chloroquine) sú používané na cystickú formu.
  Výhodou kombinácie týchto liekov je, že to zabraňuje vytvoreniu bakteriálnej rezistencie, lebo liečba prebieha na všetkých úrovniach.
  Často krát sa začína s najnižšími dávkami a dávky sú po čase zvyšované, v iných prípadoch sú tieto lieky rotované a po skúsenostich efektívnosti liečby sa vytvorili protokoly liečby.
  Prax hovorí, že pacient by mal byť 100%-ne bez symptómov po 2 mesiace pred zastavením antibiotickej liečby. Ak symptómy pretrvávajú, pacient nie je vyliečený.
  Nasledujúca tabuľka je zoznam liekov, ktoré sú bežne používané pri liečbe Lymskej choroby a koinfekcie.
  Táto liečba odráža skúsenosti amerických autorov u pacientov s Lymskou boreliozou.
  Doryx; Minocin; Terramycin; Vibramycin, etc. Doxycycline
  Tetracycline
  Minocycline
  300 – 600 mg/deň
  1500 – 2000 mg/deň
  200 – 400 mg/deň
  Antibiotiká tetracyklinovej rady sú používané na liečenie mnohých rôznych bakteriálnych infekcií, sú to bakteriostatiká v nízkych dávkach. Pre mnoho baktérií, ktoré majú životný cyklus krátky a reprodukujú sa s rádovo minútovo, nízke dávky sú terapeuticky účinné, nakoľko baktérie zomrú skôr ako dostanú šancu sa reprodukovať. Ale pri Lymskej borelioze sa spirochéta reprodukuje v omnoho dlhšom časovom horizonte a tak spirochéty nebudú eliminované s bakteriostatickými dávkami. Vyššie dávky sú potrebné, aby sa dosiahla baktericídnosť a aby bol zabezpečený prestup hematolikvorovou barierou. Doxycycline je často prvá voľba v liečbe, nakoľko eliminuje Erlichiozovú koinfekciu.
  Veľmi dôležitá poznámka, podporná liečba minerálov ako sú Ca,Fe,Ca by nemali byť užívané počas 2 hodín po užití doxycyklinu, nakoľko sa môže znížiť až zastaviť absorbcia antibiotika.
  Amoxil; Biomox; Polymox; Trimox; Wymox, etc. Amoxicillin
  Ampicillin
  1500 – 4000 mg/deň
  Tieto antibiotiká sú penicillinovej rady a sú baktericídne.
  Ceftin, Ceclor
  Biocef; Keflex
  Rocephin
  Lendacin
  Cephalosporin
  Cephalexin
  Ceftriaxone Sodium
  Ceftriaxone
  3 × 1000 mg/deň
  1 × 2000 mg/deň
  1 × 2000 mg/deň
   
  Cefalosporiny sa podávajú intravenózne v trvaní vid schéma vyššie.
  Mepron
  Malarone
  Atovaquone
  Atovaquone + Proguanil
  2 × 750 mg/deň
  Dostupné 250 mg a 100 mg tabl
  Tieto látky v kombinácii s Zitromax (Aziytromycin) a Trimethoprim-sulfamethoxazolom sa užívajú ako prevencia voči Babesii.
  Bactrim, Septra Trimethoprim-sulfamethoxazole 2 × 80 mg – 400 mg/deň
  Užíva sa s Mepronom a Azitromycinom alebo Cleocinom a Quininom.
  Polčas rozpadu je 12 hodín, takže sa užívajú 2 × denne. Musí sa piť veľa tekutín ako prevencia tvorby močových kameňov.
  Zistilo sa (v štúdiách) že 89 % tých ktorí užívali Trimethoprim s jednou s hore uvedených kombinácií boli vyliečení z Babesie a u mnohých tých, ktorí neužívali túto kombináciu došlo k relepsu.
  Proloprim, Trimpex Trimethoprim 200 mg/deň
  Niektorí pacienti sú alergický na sulfamethoxazol, preto je tu samotný trimethoprim.
  Rulid, Rothricin Roxithromycin 2 × 300 mg/deň
  Patrí medzi makrolidy, prechádza hematolikvorovou barierou.
  Makrolidy sa kombinujú s Trimethoprim-sulfamethaxozolom a ak liečime naviac Babesiu je taktiež do kombinácie pridaný Mepron. Zitromax a Klacid sú ďaľšie makrolidy. Makrolidy pôsobia na intracellulárnej úrovni.
  Zithromax
  Klacid
  Azithromycin
  Clarithromycin
  250 mg – 600 mg/deň
  1500 mg/deň
  Užívajú sa na prázdny žalúdok na lepšie vstrebávanie. Hladina Zithromaxu zostáva v tele 68 hodín, preto sa užíva každý druhý deň. U niektorých pacientov viedla k úspešnosti liečba ešte v kombinácii s Plaquenilom aw Amoxicillinom.
  Cleocin/Dalacin Clindamycin 3 × 600 mg/deň
  Užíva sa v kombinácii s Quininom a Trimetho-sulfamethaxolom. Táto kombinácia sa veľmi neosvedčila, pacienti ju ťažko tolerovali, u niktorých došlo k horúčkam, bolestiam hlavy a k strate sluchu.
  Quinamm Quinine 3 × 650 mg/deň
  Berie sa v kombinácii s Cleocinom. Tonic Water obsahuje 50 – 70 mg chininu/liter.
  Plaquenil Chloroquine Hydroxychloroquine 200 mg – 400 mg/deň
  Patri medzi antimalariká, na liečbu Babeziozy sa užíva v kombinácii s Quininom. Plaquenil v kombinácii s Doxycyklinom sa používa na liečbu cystickej formy Lymskej choroby. Tak isto sa používa v kombinácii s Clarithromycinom na cystickú formu. V zriedkavých prípadoch u niektorých pacientov sa vyskytli poruchy zraku, je potrebné u pacientov očné kontroly.
  Flagyl
  Fasigyn
  Metronidazole
  Tinidazole
  2 × 750 mg/deň
  1500 mg – 3000 mg/deň
  Táto látka je požívaná na cystickú formu Lymskej choroby, nemal by sa užívať s tetracyklinom. Používa sa radšej v kombinácii s cefalosporínmi. Nesmie sa počas liečby užívať alkohol pretože vyvoláva prudké reakcie. Niektorí ľudia zle tolerovali vyššie dávky, preto je lepšie začať liečbu na nižších dávkach a postupne zvyšovať po hranicu tolerancie. Treba pravidelne kontrolovať hepat. markery a môže spôsobovať polyneuropathie.
  Rifadin, Rimactane Rifampicin 1200 mg/deň
  Užíva sa v kombinácii s Doxycyklinom ako liečba Bartonelli a Ehrlichie.
  Tobradex
  Gentamycin
  Tobramycin/Dexamethasone
  Gentamycin
  .
  Obe patria medzi aminoglycozidy a používajú sa v liečbe Bartonelli. Majú však nežiadúce účinky, môžu spôsobiť poškodenie vestibul. aparátu (sluch/ekvilibrium)
  Hep-Lock; Heparin Flush; Heparin Lock Heparin Injekcie, ktoré si aplikujú pacienti doma
  Udáva sa, že tie látky, ktoré riedia krv zlepšujú cirkuláciu a zvyšujú efektivitu antibiotickej liečby. U veľa pacientov sa zistil hyperkoagulačný stav.
  Questran cholestyramine (CSM) Zvyčajne 1 odmerka 4 × denne
  Táto látka viaže žlčové kyseliny a tak pomáha ich odstrániť z tela a zlepšuje tým pečeňové funkcie, ktoré aj tak dostávajú nápor pri užívaní antibiotík, naviec viaceré práce poukazovali na toxin, ktoré vylučovali spirochéty B. burgdorferi, ktoré boli neuro a hepatotoxické.
  Mycostatin; Mycostatin Pastilles; Nilstat; Nystex
  Diflucan
  Nystatin
  Fluconazole
   
  200 mg/deň
  Tieto látky sa používajú na kvasinkové infekcie pri dlhodobom užívaní antibiotickej liečby, naviac nemeckí autori publikovali užívanie 200 mg Flukonazolu denne v trvaní 28 dní ako účinnú liečbu na cystickú formu Lymskej choroby.

   

  Alternatívna liečba

  Hyperbaric Oxygen Treatment (HBOT)
  Hyperbar. kysliková liečba
  Je to liečba, ktorá sa deje vo vysokotlakovej kyslíkovej komore. Veľa pacientov udávalo zlepšenie klin. Stavu, ale považuje sa len ako podporná liečba. U detí sa zistila lepšia odpoveď na liečbu. Odporúča sa 40 a viac 60 – 90 minútových sedení. Jedno sedenie stojí 150 – 200 USD.
  ICHT (internal heat by use of Dinitrophenol, Usnic acid)
  Intracellulárna hypertermická liečba pri použití Dinitrophenolu alebo kys. Urónovej (vzniká enzymat. oxidáciou glukózy)
  Je to experimentálny liečebný postup pre Lym. chorobu, kde sa zvyšuje intracellurálna teplota na hladiny dostačujúce yabitie spirochét. Výsledky poukazujú na efektivitu eliminácie symptómov, ale nie je známe či sa jedná o dlhodobú liečbu. Liečba si vyžaduje 5 – 10 dňovú hospitalizáciu. Stojí to 20 000 USD, ale pri pozitivite Westernblotu menej ako 45 dní, liečba je za 10 000 USD.
  Rife Machine Je to terapia, ktorá zahrňuje vyslanie slabého elektrického prúdu cez telo pacienta pri rôznych frekvenciách. Predpokladá sa, že každá baktéria alebo mikrób je citlivá na určitú frekvenciu, ktorá ju zabije alebo zabrzdí rast.

Vyšetrenie infekčnosti prisatého kliešťa na prítomnosť borélií v tmavom poli, mikroskopickou metódou.

Kliešťa môžete priniesť osobne do našej ambulancie počas ordinačných hodín.
Predtým je potrebné sa telefonicky informovať na čísle  +421 2 206 206 88 ( PO-PIA 9.00- 15.00 )

Kliešťa je možné taktiež zaslať poštou na našu adresu:

MUDr. Ďurovská Judita
BCB Clinic
Radiova 41
821 02 Bratislava

Po odstránení kliešťa z kože je potrebné zabrániť vyschnutiu kliešťa. Vložte kliešťa do igelitového sáčku zabaleného do vlhkej vaty, prípadne, pokiaľ je kliešť živý pribaľte steblo trávy. Obal nepriedušne uzavrite, vložte do poštovej obálky spolu s objednávkou a zašlite na našu hore uvedenú adresu. Nezabudnite uviesť:

 • spiatočnú poštovú adresu
 • telefónne číslo alebo e-mail
 • lokalitu, kde ste kliešťa pravdepodobne chytili (územie Slovenska)

Objednávka analýzy kliešťa na prítomnosť patogénov (MS word dokument)

Cena vyšetrenia: 

Borelie – 37€
Kliešťová Encefalitída – 46€
Erlichia – 37€
Bartonela – 37€
Babesia – 37€
Borelia + Erlichia – 46€
Borelia + Kliešťová encefalitída – 55€
Borelia + Erlichia + Kliešťová encefalitída – 70€
Test komplet – 93€ ( Borelia, Erlichia, Encefalitída, Bartonela, Babesia)

Okrem kliešťa nevyšetrujeme žiadny iný materiál.